Bases legals sorteig “L’enigma dels imprescindibles”

Consulta les bases legals per a qualsevol aclariment

1.- EMPRESA QUE ORGANITZA LA PROMOCIÓ

 

L’empresa Rosich Joiers amb domicili a Rambla General Vives, 4, 08700 Igualada i identificada amb el número B-62.019.575 organitza el sorteig (en endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya i que puguin desplaçar-se a recollir el seu regal, d’acord amb el que disposa l’apartat requisits de participació. La finalitat d’aquest sorteig és promocionar el llançament web de Rosich Jewels.

 

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

 

La Promoció s’iniciarà el dia 25 del mes d’Agost de 2021 a les 00.00h, i finalitzarà el dia 29 d’Agost de 2021 a les 00.00h.

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

 

Els requisits de participació seran els següents:

– Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya, que puguin desplaçar-se a recollir els premis i / o a gaudir-ne i que siguin majors de 18 anys

– Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte real de correu electrònic.

– Els participants hauran d’omplir les dades del formulari web (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic) que trobaran un cop escanejats el codi QR.

– És imprescindible que les dades proporcionades siguin REALS. Si es detecta que un participant participa amb correu electrònic o telèfon falsos seran desqualificats.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

 

Es triarà a l’guanyador de forma aleatòria a través de la plataforma Sortea2 o una altra plataforma que expedeixi un certificat de validesa del sorteig. El guanyador serà comunicat el dia 31 de Agost de 2021 través dels perfils socials de la marca, juntament amb el certificat de validesa del sorteig. Els quatre premis per als quatre guanyadors consistiran en un collaret Identity en or rosa i diamants marrons de la inicial que el guanyador esculli, un ram de flors i una copa en l’establiment El Silu, un sopar de vi i montaditos d’Es Moss enoteca i un sopar de vi i sandvitxos de l’Oficina gastronòmica.

El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. La celebració del sorteig, així com la concessió de el premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

 

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte de el premi que obtingui d’aquesta Promoció. No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial de el premi.

8.- Protecció de dades personals

 

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament de el premi. L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, Supressió, Oposició, Limitació de el tractament, Portabilitat, oblit ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a hola@rosichjewels.com o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Rambla General Vives, 4, 08700 Igualada, adjuntant en ambdós casos còpia d’un document identificatiu.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ

 

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció. El sol fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels participants.