Condicions d’ús i avís legal

Objecte

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús (en endavant les · Condicions d’Ús) tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització del lloc web o llocs web d’Internet emplaçat / s en l’adreça: www.rosichjoiers.com i de la que és titular ROSICH JOIERS SL ., Amb CIF B62019575, domicili social a RBLA. GENERAL VIVES,4 – 08.700 Barcelona – Espanya, i l’objecte social és: venda de Joieria i rellotgeria, (des d’ara ROSICH).

L’esmentada pàgina web és propietat de ROSICH, i ha estat elaborada per donar a conèixer i permetre l’accés a la informació continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l’accés a altres pàgines amb les que la web de ROSICH tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altre tipus.

La pròpia utilització de la web, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara · Usuari ·). Si està disponible l’opció de registrar-se (formulari de dades personals i claus d’accés) se li atribuirà la condició d’Usuari registrat i si està disponible l’opció de subscriure (subscripció d’e-mail) se li atribuirà la condició d’Usuari subscrit, qui en tots els casos declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

A través de la web de ROSICH es facilitarà a tots els Usuaris, Usuaris registrats i Usuaris subscrits la possibilitat d’accedir als continguts, serveis i altra informació referent a l’objecte social de la present entitat, fent constar la possible existència de determinats serveis i àrees només disponibles per a usuaris Registrats i / o per a usuaris subscrits, en el cas s’advertirà d’això a l’Usuari. Les presents condicions d’ús constitueixen íntegrament l’acord entre les parts tant en l’accés i ús com pel que fa a possibles transaccions on line entre ROSICH i els seus clients.

ROSICH té la potestat per a modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions amatents en les presents Condicions Generals d’Ús, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per a reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el website, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

Drets i obligacions de l’usuari

Condicions d’accés i ús

A través de l’adreça emplaçada a www.rosich.eu, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en la citada WEBSITE.

Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

La web no exigeix ​​la prèvia subscripció ni el registre per a la simple navegació, o per a l’accés o utilització d’alguns serveis de la web. Per contra, és possible que per a l’accés i ús de determinats continguts i serveis de la web , s’exigeixi la prèvia subscripció o el corresponent registre. Aquests serveis o continguts que exigeixin registre o subscripció per al seu accés o ús s’acompanyaran de l’avís corresponent de la necessitat de registre o subscripció. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegi la Política de Privacitat de ROSICH.

Registre / Suscripció d’usuari

De conformitat amb el que es disposa anteriorment, ROSICH es reserva el permís d’accés a alguns dels Serveis o seccions oferts a través de la web , ara o en un futur, podent exigir per al seu accés a la condició d’Usuari registrat, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant l’emplenament del corresponent formulari de registre d’Usuaris que ROSICH posarà a disposició dels Usuaris que així ho desitgin.

En cas d’existir un registre d’usuaris a la web, l’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o · login · i la seva contrasenya o · password · (des d’ara i de manera conjunta les · Claus d’Accés · ) de conformitat amb el que estableixen les clàusules següents.

Igualment, ROSICH es reserva el permís d’accés o ús d’alguns dels Serveis del web, ara o en un futur, podent exigir per al seu accés a la condició d’Usuari Subscrit, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant la inserció de l’e-mail de l’usuari en la corresponent casella de subscripció d’Usuaris que ROSICH posarà a disposició dels Usuaris que així ho desitgin.

Veracitat de les dades

Per la formalització d’aquests formularis, caselles de subscripció o eines similars, l’USUARI reconeix que les dades subministrades són obtinguts directament de l’usuari, veraços i certs, comprometent-se a notificar a ROSICH, qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Assignació de les claus d’accés

L’assignació de les Claus d’Accés es produeix per elecció del propi Usuari, sent l’únic criteri emprat a aquest efecte, la inexistència d’unes Claus d’Accés prèvies que fossin idèntiques a les d’un altre Usuari.

L’activació de les claus d’accés serà automàtica o necessitarà ser validada per ROSICH, depenent de les àrees d’accés o serveis a utilitzar, en tot cas això ho determinarà ROSICH i de tot això se li informarà a l’usuari.

Ús i custòdia

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit i diligent de les Claus d’Accés, així com a no posar a disposició de tercers les seves Claus d’Accés.

L’Usuari es compromet a comunicar fefaentment al Webmaster de ROSICH en la major brevetat, la pèrdua o robatori de les Claus d’Accés així com qualsevol risc d’accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d’Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se’ls hagi assignat. ROSICH queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l’ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d’Accés, pèrdua o ús vulnerant el disposat en aquestes condicions generals.

Contingut i actuacions de l’usuari

L’Usuari es compromet a fer un ús lícit, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés bé a través de la pàgina web de ROSICH o de tercers prèviament proporcionada per ROSICH i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, excepte per a ús personal, informació (s’entèn per informació qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d’arxiu informàtic, gràfic etc.) que sigui propietat de la web.

Igualment l’Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni de manera intencionada danys o perjudicis que puguin perjudicar, alterar la pròpa web així com no introduir, ni difondre els denominats · virus informàtics · que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants de la web. El compromís adquirit s’ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el que disposa la llei, moral i ordre públic; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de ROSICH o persona delegada per aquest portal.

Referent a això, ROSICH s’exonera de qualsevol tipus d’errada o virus informàtic introduït per tercers.

A complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs.

CONTINGUT DEL WEB

La web té com a objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació i distribució de venda de Joieria i Rellotgeria. Joieria a mida. Joieria de disseny. Joieria artesana. Especialistes en diamants. ROSICH disposa d’un taller especialitzat i dedicat a la reparació, disseny i creació de joieria. Disposa de les màquines més avançades: làser de tall, làsers de soldar, torns, CNC, fresadores … però sense oblidar les eines més convencionals que es poden trobar des de sempre en els tallers de joieria, així com personal altament qualificat.

La informació proporcionada A LA WEB no ha de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva. ROSICH per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d’actualitzar constantment aquesta informació.

ROSICH manifesta que el servei / producte ofert a la web es correspon amb la descripció del mateix. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en què per errors tècnics o humans hagués equivocacions o variacions entre les imatges, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir variacions pel que fa al seu aspecte físic però sense perjudicar la integritat i prestacions del servei / producte ofert i / o sol·licitat.

ROSICH s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través de la seva web ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

CONTINGUT DEL WEB

La web té com a objectiu prioritari proporcionar un servei d’informació i distribució de venda de Joieria i Rellotgeria. Joieria a mida. Joieria de disseny. Joieria artesana. Especialistes en diamants. ROSICH disposa d’un taller especialitzat i dedicat a la reparació, disseny i creació de joieria. Disposa de les màquines més avançades: làser de tall, làsers de soldar, torns, CNC, fresadores … però sense oblidar les eines més convencionals que es poden trobar des de sempre en els tallers de joieria, així com personal altament qualificat.

La informació proporcionada A LA WEB no ha de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva. ROSICH per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d’actualitzar constantment aquesta informació.

ROSICH manifesta que el servei / producte ofert a la web es correspon amb la descripció del mateix. No obstant queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en què per errors tècnics o humans hagués equivocacions o variacions entre les imatges, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un caràcter orientatiu podent existir variacions pel que fa al seu aspecte físic però sense perjudicar la integritat i prestacions del servei / producte ofert i / o sol·licitat.

ROSICH s’exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través de la seva web ni respondrà de l’ús que l’Usuari faci d’aquesta informació.

Dret i obligacions ROSICH

ROSICH respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificat amb el seu corresponent copyright.

ROSICH es compromet a l’adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en les comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes fossin vulnerades per agents externs.

ROSICH no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l’Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o venguin aquesta informació a la web titularitat de ROSICH.

ROSICH es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d’accés i/o la concreta ubicació del contingut integrant de la web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l’accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús lícit, honrat i diligent dels serveis prestats en el website. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l’ús dels continguts introduïts per terceres persones que fossin il·lícits, racistes delictius, d’apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d’estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables bé siguin nacionals com internacionals.

ROSICH no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent de la web a causa d’interrupcions, errades etc .. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el website o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Website posa a disposició dels Usuaris certes eines tals com fitxes, botons, banners, links o enllaços que permetin a l’Usuari accedir a continguts o altres sites relacionats amb l’activitat de la web o altres diferents. La instal·lació d’aquestes eines tenen com a finalitat, proporcionar i facilitar la navegació a l’Usuari, no sent responsable part ROSICH dels llocs web als quals accedeixi l’Usuari a través de la seva pàgina, en el que el Dret a l’Honor pugui afectar i la informació proporcionada . Per la seva banda ROSICH tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests hipervíncles, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.

Propietat intel·lectual

La totalitat dels continguts als quals s’accedeixi a través del servei prestat per ROSICH estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de ROSICH o de tercers. Aquest contingut no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (ROSICH).

Igualment ROSICH serà responsable respecte de les marques, logos i altres signes distintius que s’incorporin arreu del website i que siguin propietat de ROSICH, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com llicenciatari dels mateixos.

Tots els continguts i parts integrants del website de ROSICH han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, indicant que la informació pot procedir total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual ROSICH no es responsabilitza en cap cas de la inexactitud o no actualització dels continguts mostrats.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L’entitat es reserva el dret o facultat d’efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la pàgina procedents de fonts internes que duguin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de ROSICH.

Protecció de dades

ROSICH plenament conscienciada de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent referent a això (LOPD i LSSICE), té implantat en el si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com personals.

Per això a més de complir integrament tots i cadascun dels requisits disposats en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i els disposats en la Llei 34/2002 LSSICE, garanteix un ús no només legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per a exercitar els drets d’accés rectificació, cancel·lació i oposició disposats en la ja esmentada Llei Orgànica.

De conformitat amb el que disposa la política de privacitat de ROSICH, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça hola@rosichjewels.com Referent a això vegi Política de Privacitat del Portal ROSICH.

Fur i legislació

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’IGUALADA, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre.

L’Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals d’Ús-Accés en tota la seva extensió.